Privacyverklaring balletstudio Rozemarijn

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de volgende gegevens: tel.: 06-38330821, per post of persoonlijk contact: Bakkerstraat 18, 7201 HP te Zutphen tijdens openingsuren of per mail: info@balletstudiorozemarijn.nl                                                                                            

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Balletstudio Rozemarijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekening                                                                                                                                     

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@balletstudiorozemarijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Balletstudio Rozemarijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:                                       het afhandelen van uw betaling,  u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, te informeren over wijzigingen van onze diensten.                                                                                                                                 

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten afneemt.                                                                                                   Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Balletstudio Rozemarijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens van balletstudio Rozemarijn tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

categoriebewaartermijnreden        
personalia/adres/e-mail/telefoontot 3 maanden na beëindiging lidmaatschapom u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening
overige persoonsgegevens die u actief verstrekttot 3 maanden na beëindiging lidmaatschapom u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan
bankrekeningnummer/tenaamstelling7 jaarom te voldoen aan de belastingwetgeving

 Delen van persoonsgegevens met derden:

Balletstudio Rozemarijn verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Balletstudio Rozemarijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door balletstudio Rozemarijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balletstudiorozemarijn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Balletstudio Rozemarijn wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een kjlacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Balletstudio Rozemarijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@balletstudiorozemarijn.nl